คำ: 才高行洁
พินอิน: cái gāo xíng jié
Antonyms:

才疏学浅

(cái shū xué qiǎn)