Từ: 寡闻
Kí tự La Tinh: guǎ wén
Antonyms:

多闻

(duō wén)