စာလုံး: 寡闻
ပင်းယင်း: guǎ wén
Antonyms:

多闻

(duō wén)