Từ: 宝贵
Kí tự La Tinh: bǎo guì
Antonyms:

低贱

(dī jiàn)