სიტყვა: 宝贵
პინიინი: bǎo guì
Antonyms:

低贱

(dī jiàn)