0
စာလုံး: 宝贵
ပင်းယင်း: bǎo guì
Antonyms:

低贱

(dī jiàn)