Từ: 好话
Kí tự La Tinh: hǎo huà
Antonyms:

坏话

(huài huà)