0
სიტყვა: 好话
პინიინი: hǎo huà
Antonyms:

坏话

(huài huà)