စာလုံး: 好话
ပင်းယင်း: hǎo huà
Antonyms:

坏话

(huài huà)