Từ: 大样
Kí tự La Tinh: dà yàng
Antonyms:

小样

(xiǎo yàng)