Từ: 大样
Kí tự La Tinh: dà yàng
Antonyms:

小样

(xiǎo yàng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.