Fjalë: 大样
Pinyin: dà yàng
Antonyms:

小样

(xiǎo yàng)