စာလုံး: 大样
ပင်းယင်း: dà yàng
Antonyms:

小样

(xiǎo yàng)