სიტყვა: 大样
პინიინი: dà yàng
Antonyms:

小样

(xiǎo yàng)