Từ: 增产
Kí tự La Tinh: zēng chǎn
Antonyms:

减产

(jiǎn chǎn)