စာလုံး: 增产
ပင်းယင်း: zēng chǎn
Antonyms:

减产

(jiǎn chǎn)