Từ: 固态
Kí tự La Tinh: gù tài
Antonyms:

液态

(yè tài)