Paraula: 固态
Pinyin: gù tài
Antonyms:

液态

(yè tài)