စာလုံး: 固态
ပင်းယင်း: gù tài
Antonyms:

液态

(yè tài)