Từ: 动笔
Kí tự La Tinh: dòng bǐ
Antonyms:

搁笔

(gē bǐ)