Palavra: 动笔
Pinyin: dòng bǐ
Antonyms:

搁笔

(gē bǐ)