စာလုံး: 动笔
ပင်းယင်း: dòng bǐ
Antonyms:

搁笔

(gē bǐ)