სიტყვა: 动笔
პინიინი: dòng bǐ
Antonyms:

搁笔

(gē bǐ)