Từ: 减削
Kí tự La Tinh: jiǎn xiāo
Antonyms:

增加

(zēng jiā)