სიტყვა: 减削
პინიინი: jiǎn xiāo
Antonyms:

增加

(zēng jiā)