Từ: 倾向
Kí tự La Tinh: qīng xiàng
Antonyms:

平衡

(píng héng)