စာလုံး: 倾向
ပင်းယင်း: qīng xiàng
Antonyms:

平衡

(píng héng)