Từ: 云散
Kí tự La Tinh: yún sàn
Antonyms:

云集

(yún jí)