სიტყვა: 云散
პინიინი: yún sàn
Antonyms:

云集

(yún jí)