စာလုံး: 云散
ပင်းယင်း: yún sàn
Antonyms:

云集

(yún jí)