Beseda: 云散
Pinyin: yún sàn
Antonyms:

云集

(yún jí)