Từ: 不见天日
Kí tự La Tinh: bù jiàn tiān rì
Antonyms:

重见天日

(zhòng jiàn tiān rì)