Fjalë: 不见天日
Pinyin: bù jiàn tiān rì
Antonyms:

重见天日

(zhòng jiàn tiān rì)