शब्द: 不见天日
पिनयिन: bù jiàn tiān rì
Antonyms:

重见天日

(zhòng jiàn tiān rì)