Từ: 下联
Kí tự La Tinh: xià lián
Antonyms:

上联

(shàng lián)