စာလုံး: 下联
ပင်းယင်း: xià lián
Antonyms:

上联

(shàng lián)