Từ:
Kí tự La Tinh: dùn
Antonyms:

(kuài)


(ruì)


(jiān)