စာလုံး:
ပင်းယင်း: dùn
Antonyms:

(kuài)


(ruì)


(jiān)