Từ: 輕捷
Kí tự La Tinh: qīng jié
Antonyms:

笨拙

(bèn zhuō)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.