Từ: 輕捷
Kí tự La Tinh: qīng jié
Antonyms:

笨拙

(bèn zhuō)