စာလုံး: 輕捷
ပင်းယင်း: qīng jié
Antonyms:

笨拙

(bèn zhuō)