Từ: 起伏
Kí tự La Tinh: qǐ fú
Antonyms:

靜止

(jìng zhǐ)


平坦

(píng tǎn)