0
စာလုံး: 起伏
ပင်းယင်း: qǐ fú
Antonyms:

靜止

(jìng zhǐ)


平坦

(píng tǎn)