Từ: 草木不生
Kí tự La Tinh: cǎo mù bù shēng
Antonyms:

草長鶯飛

(cǎo cháng yīng fēi)