စာလုံး: 草木不生
ပင်းယင်း: cǎo mù bù shēng
Antonyms:

草長鶯飛

(cǎo cháng yīng fēi)