Từ: 肥大
Kí tự La Tinh: féi dà
Antonyms:

瘦小

(shòu xiǎo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.