Từ: 肥大
Kí tự La Tinh: féi dà
Antonyms:

瘦小

(shòu xiǎo)