Word: 肥大
Pinyin: féi dà
Antonyms:

瘦小

(shòu xiǎo)