Từ: 稀釋
Kí tự La Tinh: xī shì
Antonyms:

濃縮

(nóng suō)