စာလုံး: 稀釋
ပင်းယင်း: xī shì
Antonyms:

濃縮

(nóng suō)