Từ: 快事
Kí tự La Tinh: kuài shì
Antonyms:

慘事

(cǎn shì)


慘劇

(cǎn jù)