စာလုံး: 快事
ပင်းယင်း: kuài shì
Antonyms:

慘事

(cǎn shì)


慘劇

(cǎn jù)