Từ: 常數
Kí tự La Tinh: cháng shù
Antonyms:

變數

(biàn shù)